Ostatnia szansa na zakupy w Vanitas. Znikamy od marca! Na zwrot zamówień online masz zawsze 14dni.

Szukaj

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO VANITAS

Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego www.vanitas.shoplo.com przez JOB LAB SP. ZO.O, ul. Tysiąclecia 25, 40-873 Katowice, NIP 9542790807, REGON 369864387, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725949, a w szczególności określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady składania Zamówień i zawierania Umów sprzedaży na odległość.

I. DEFINICJE

1. Sprzedawca/Administrator – Właścicielem, Administratorem Sklepu i Administratorem Danych Osobowych działającym pod adresem: www.vanitas.shoplo.com jest JOB LAB SP. ZO.O. ul. Tysiąclecia 25, 40-873 Katowice, NIP 9542790807, REGON 369864387, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

2. Klient/Konsument – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

3. Sklep Internetowy/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.vanitas.shoplo.com, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

4. Produkty/Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Kolory Produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości - zależą one na przykład od ustawień monitora (nasycenie kolorów i inne ustawienia).

6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

7. Płatność – metoda dokonania przez Kupującego zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

8. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj sposobu płatności, dane Kupującego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy pod adresem: www.vanitas.shoplo.com prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu na stronie Sklepu na przykład: błędne wyświetlenie ceny, dostępności itp., Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

5. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych i prawdziwych danych adresowych przez Klienta wskazanych w Formularzu Zamówienia, a także wskazanie numeru telefonu lub adresu e–mail, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem ze strony Sprzedającego.

6. Podstawową formą kontaktu Klienta ze Sprzedawcą jest kontakt mailowy: vanitas.katowice@onet.pl.

7. Pomocniczą (informacyjną) formą kontaktu Klienta ze Sprzedawcą jest kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 730 701 702.

III. ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient jednocześnie akceptuje treść Regulaminu.

2. Złożenia zamówienia w Sklepie nie wymaga od Klienta założenia konta, konieczne jest natomiast prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówień.

3. W celu prawidłowego złożenia zamówienia Klient powinien dokonać następujących czynności:

a) dodanie Produktu do Koszyka;

b) wskazanie adresu e-mail;

c) wybór rodzaju dostawy i formy płatności;

d) wskazanie adresu dostawy zamówionego Produktu;

e) Wskazanie podstawowych danych w tym danych osobowych umożliwiających kontakt i wysyłkę;

f) Skorzystanie z przycisku „zamawiam” w celu złożenia zamówienia.

4. Wprowadzone w Formularzu Zamówień dane powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, co dotyczy w szczególności danych osobowych Klienta, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia. Zakazane jest przekazywanie lub udostępnienia przez Klienta treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.

5. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w Sklepie. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru.

6. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy sprzedaży.

7. Po złożeniu Zamówienia do Kupującego zostanie przesłany automatycznie e-mail stanowiący potwierdzenie jego przyjęcia.

8. Realizacja Zamówienia następuje w terminie określonym w pkt. V podpunkt 3 niniejszego Regulaminu.

9. Kupujący zostanie poinformowany na wskazany adres email o zrealizowaniu Zamówienia.

10. Kupujący dokonuje płatności za złożone Zamówienie poprzez wybór jednej z dostępnych form płatności opisanych w pkt. VI niniejszego regulaminu.

11. Zakupiony Przedmiot umowy jest wraz z dowodem zakupu wysłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy na wskazany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia adres.

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Złożenie Zamówienia na stronie Sklepu przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

2. Czas realizacji zamówienia (kompletowania zamówienia) liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy i wynosi od 2 do 10 dni roboczych. Ze względu na sytuację w związku z wirusem COVID-19 czas ten może się wydłużyć do 14 dni.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, gdy:
– formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony,
– w formularzu zamówienia nie zostały podane wszystkie niezbędne dane,
– zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego Regulaminu,
– gdy cena produktu zamówienia lub jego dostępność jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy lub błędu systemu.

6. Dokonywanie zamówień w Sklepie jest możliwe przez całą dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego chyba, że Sprzedawca poinformuje na Stronie, iż Sklep jest nieczynny danego dnia lub w danym okresie.

7. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

VI. CENY TOWARÓW

1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają należny podatek VAT.

2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są podczas procesu składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku, gdy koszty dostawy ponosi Klient.

VII. FORMY PŁATNOŚCI

1. Klient ma możliwość skorzystania z następujących form płatności:

a) Przelew Tradycyjny - przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy: Santander Bank Polska 13 1090 2008 0000 0001 3741 8596

b) Płatności Internetowe (online) - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

c) Płatność przy odbiorze osobistym - gotówką lub kartą płatniczą przy użyciu terminalu.

VIII. DOSTAWA

1. Klient ma możliwość skorzystania z następujących form dostawy towaru:

a) Usługa Paczkomaty

b) Kurier

c) Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym. Ta forma dostawy jest możliwa po wcześniejszym umówieniu. Po potwierdzeniu terminu odbioru osobistego Sprzedawca zobowiązuje się wydawać Towar Klientowi w sklepie stacjonarnym VANITAS CONCEPT STORE przy ulicy Dyrekcyjna 4, 40-013 Katowice.

d) Dostawa na terenie Katowic bezpośrednio przez Sprzedawcę.

2. Dostawa jest realizowana od 2 do 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

3. Koszt dostawy (wysyłki) Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do wartości zamówienia Klienta. Koszt ten jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez niego zamówienia. Wysokość tego kosztu może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i sposobu płatności wybranego przez Klienta.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, wynikające z przyczyn od niego niezależnych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.

5. Każda przesyłka jest kontrolowana przez Sprzedawcę i poprawnie zapakowana. Zaleca się aby Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania wskazane jest, aby w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

VIII. ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

2. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Sprzedającemu informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, zapakowany w oryginalne opakowanie. Towar musi być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami (metki i wszystkie użyte zabezpieczenia) oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (dowodem sprzedaży-fakturą/paragonem) na wskazany mailowo przez Sprzedawcę adres.

4. Zwracany Towar nie może posiadać śladów użytkowania.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zarówno Sprzedawca jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

7. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt opakowania i odesłania Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.

8. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta kosmetyki nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

PROCEDURA ZWROTU TOWARU:

1. Aby zwrócić towar, a tym samym odstąpić od umowy skontaktuj się z nami na adres e-mail: vanitas.katowice@onet.pl

2. Produkty wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami zapakuj w oryginalny karton, dołącz fakturę/paragon (dowód zakupu który był dołączony do otrzymanego przez Ciebie zamówienia).

3. Koszty odesłania zwracanego towaru ponosi Klient. Towar należy zwrócić za pośrednictwem dowolnego kuriera.

4. Towary zwracane należy odesłać na wskazany przez Sprzedającego adres lub dostarczyć osobiście na adres wskazany w mailu przez Sprzedawcę.

5. Zwrotu wpłaty dokonamy w przeciągu 10 dni od daty przyjęcia zwrotu.

IX. REKLAMACJE I PROCEDURA REKLAMACYJNA

  1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
  2. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać mailowo na adres: vanitas.katowice@onet.pl.
  3. Klient, który chce skorzystać z prawa do reklamacji jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar Sprzedawcy, po uprzednim zgłoszeniu tej chęci.
  4. Aby skutecznie zgłosić reklamację Klient zobowiązany jest wskazać rodzaj zakupionego Towaru, opisać jego wadę oraz dostarczyć dowód zakupu Towaru (faktura lub paragon).
  5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
  6. Klient w procesie reklamacyjnym może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach
    Kodeksu cywilnego.
  7. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.03.2020r.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj